ما 141 مهمان آنلاین داریم

واشر خاردار

خاربیرونی    DIN471      این نوع واشر یک نوع خار میباشد که بر روی شفت قرار میگیرد
خار داخلی DIN472-این نوع واشر یک نوع خار میباشد که داخل قطعات قرار میگیرد