ما 2 مهمان آنلاین داریم

مهره جوشی

DIN 929 ,928این نوع مهره به نام مهره جوشی معروف است .این مهره دردو شکل چهارگوش و ششگوش ارائه میگردد و بدلیل سه زائده که در یکطرف مهره وجود دارد به مهره جوشی نامیده میشود
از مهره جوشی برای جوش دادن روی قطعات خاص استفاده میشود